/
  1. Babylon Baby (instrumental version)

From the album Babylon Baby